Atmega family:

Raspberry Pi Pico:

STM32 family:

Nordic family:

Esp32 family:

Others: